8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Lankymosi taisyklės

SIRVĖTOS REGIONINIO PARKO LANKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sirvėtos regioninis parkas (toliau vadinama - regioninis parkas) įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1-2913 "Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo" (Žin., 1992, Nr. 30-913), siekiant išsaugoti Švenčionių krašto moreninės takoskyros kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą, bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.

2.  Parko lankymo taisyklės (toliau - taisyklės) nustato lankymosi parke pažintiniais, poilsio ir kitais tikslais tvarką.

3.  Asmenys, besilankantys parke, privalo laikytis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos, LR Saugomų teritorijų, LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, LR Laukinės augalijos, LR Laukinės gyvūnijos, LR Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų, LR Miškų, LR Statybos ir kitų įstatymų, parko nuostatų bei apsaugos reglamento, vietos savivaldos institucijų sprendimų, susijusių su lankymusi parke, kitų teisės aktų bei šių taisyklių reikalavimų.

 

 II. PARKO LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4.  Parko lankytojai turi teisę:

4.1 statyti palapines, kurti laužus atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose pažymėtose ir tik specialiai tam įrengtose, informaciniais ženklais pažymėtose vietose (stovyklavietėse, poilsiavietėse);

4.2  važinėti transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas Kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka;

4.3 ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas;

4.3 statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;

4.4 žvejoti, medžioti laikantis Aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų;

4.5 uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles laikantis laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų; 

4.6 plaukioti parko vandens telkiniuose mažosiomis plaukiojimo priemonėmis, laikantis Aplinkos ministro patvirtintos mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos;  

5. Parko lankytojai privalo:

5.1 saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), tausoti gamtos išteklius;

5.2 nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų;

5.3 tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją;

5.4 ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas;

5.5 saugiai elgtis su ugnimi - laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, kurios pažymėtos atrinkamais ženklais. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti, kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs;

5.6 pastebėję gaisrą, jį užgesinti, o jei tai atlikti neįmanoma - apie gaisrą nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnyboms, o esant galimybei, ir parko direkcijai, vietos savivaldos institucijai;

5.7 apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ar kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai, parko direkcijai;

5.8 laikytis Lietuvos Respublikos nutarimu patvirtintų bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų reikalavimų;

5.9 vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų bei jų pareigūnų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų.

6. Organizuoti sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus masinius,
renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, parke, išskyrus miestų, miestelių
teritorijas, leidžiama tik raštu tai suderinus su parko direkcija ir teritorijos savininku,
valdytoju ar naudotoju.

 

III. PARKO LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA VEIKLA

 

7. Parko lankytojams draudžiama:

7.1 kurti laužus, statyti palapines tam tikslui neįrengtose ir nenumatytose vietose;

7.2 naikinti ir žaloti gamtos ir kultūros paveldo objektus (vertybes);

7.3 gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti rekreacinius įrenginius, informacines rodykles, stendus, riboženklius, kvartalinius stulpus ir ženklus, priešgaisrinius įrenginius;

7.4 savavališkai kirsti, naikinti, žaloti medžius ar krūmus;

7.5  gaudyti, naikinti ir žaloti laukinius gyvūnus, išsinešti juos su savimi, rinkti paukščių kiaušinius, ardyti jų būstus (olas, dreves, lizdus ir pan.) ar kitaip kenkti gyvūnų aplinkai;

7.6 rinkti į Lietuvos Respublikos raudonąją knygą įrašytų rūšių augalus ir grybus, naikinti jų augimvietes;

7.7 naikinti ar žaloti skruzdėlynus;

7.8 naikinti, žaloti, rinkti ar išsinešti, išsivežti miško paklotę;

7.9 triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti kitų valstybinio parko lankytojų ar vietos gyventojų poilsį;

7.10 kelti pavojų kitų asmenų saugumui;

7.11 leisti bėgioti palaidiems šunims, išskyrus Aplinkos ministro patvirtintose medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatyta tvarka, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;

7.12 statyti, plauti autotransporto priemones vandens telkiniuose bei arčiau kaip 25 metrai nuo vandens telkinio kranto ar vandens telkinio šlaito viršutinės briaunos, kai krantai yra statūs, išskyrus stovėjimą įrengtose ir atitinkamais ženklais pažymėtose automobilių stovėjimo aikštelėse;

7.13 važinėti automobiliais vandens telkinių ledo paviršiumi;

7.14 šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius;

7.15 užkasti šiukšles ir atliekas;

7.16 deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;

7.17 ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;

7.18 trukdyti stovyklaviečių, poilsiaviečių įrengimo, apželdinimo, pažintinių takų žymėjimo ir įrengimo bei kitiems tvarkymo darbams parke, kai šie darbai vykdomi pagal parengtus ir nustatyta tvarka suderintus projektus;

7.19 savavališkai įrenginėti poilsiui ar sportui reikalingus įrenginius.

 

IV. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ

 

8. Lankymosi parke tvarkos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai.

9. Kontrolę parke pagal kompetenciją taip pat vykdo valstybiniai miškų pareigūnai, valstybiniai aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai, valstybiniai nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos pareigūnai ir kiti pareigūnai.

10. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Asmenys, padarę žalą saugomoms teritorijoms ar jose esančioms vertybėms privalo atlyginti žalą kiek įmanoma natūra (atkurti pirminę objekto ar teritorijos būklę), be to, atlyginti padarytus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Kai ta pačia veika pažeidžiami visuomenės interesai ir padaroma žala fizinių ar juridinių asmenų turtui, pažeidimą padarę asmenys privalo atlyginti tiek valstybiniams parkams, tiek fizinių ar juridinių asmenų turtui padarytą žalą. Nuostoliai nustatomi pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką.