8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Priskirtos teritorijos

     Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-228 patvirtintas neturinčių direkcijų valstybės įsteigtų saugomų teritorijų ir "Natura 2000" tinklo teritorijų paskirstymas saugomų teritorijų direkcijoms (įsakymo priedas - xls). 

Adutiškio-Guntauninkų miškų biosferos poligonas

2004 m. gruodžio 10 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–629 (Žin., 2004, Nr. 181-6713) įsteigti Adutiškio-Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Taujėnų-Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos poligonai, patvirtinti šių biosferos poligonų nuostatai ir jų ribos.

 Birvėtos biosferos poligonas

2004 m. gruodžio 22 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–661 (Žin., 2005, Nr. 4-72) įsteigti Apšės (1 lapas, 2 lapas), Baltosios Vokės, Birvėtos, Svylos ir Vasaknų biosferos poligonai, patvirtinti šių biosferos poligonų nuostatai ir jų ribos.

 Gelednės biosferos poligonas 

2005 m. kovo 25 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–169 (Žin., 2005, Nr. 43-1391) įsteigtas Gelednės miško biosferos poligonas, patvirtinti šio biosferos poligono nuostatai ir jo ribos.

 Svylos biosferos poligonas

2004 m. gruodžio 22 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–661 (Žin., 2005, Nr. 4-72) įsteigti Apšės (1 lapas, 2 lapas), Baltosios Vokės, Birvėtos, Svylos ir Vasaknų biosferos poligonai, patvirtinti šių biosferos poligonų nuostatai ir jų ribos.

 Dysnos hidrografinis draustinis

 Milašiaus telmologinis draustinis

 Perūno telmologinis draustinis

 Vytėnų telmologinis draustinis

 Kunigiškės kraštovaizdžio draustinis

 

Saugomų teritorijų paskirstymo direkcijoms žemėlapis

     Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 103V saugomų teritorijų direkcijoms yra pavesta:

  • nustatyta tvarka vertinti priskirtų nacionalinių saugomų teritorijų būklę, teikti informaciją apie ją bei pasiūlymus jai pagerinti;
  • priskirtose "Natura 2000" teritorijose:

- vykdyti EB svarbos natūralių buveinių ir rūšių monitoringą pagal LR aplinkos ministro patvirtintus Valstybinės aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo priemonių planus, vertinti buveinių ir rūšių apsaugos būklę;

- nustatyti planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio šioms teritorijoms reikšmingumą LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 nustatyta tvarka;

- teikti pasiūlymus dėl reikalingų apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimo, kad būtų išsaugotos esamos ir atkurtos pažeistos natūralios buveinės, saugomų rūšių gyvųnų ir augalų populiacijos iki palankios būklės.

 

Atnaujinta (Rugsėjo 01 d., 2016)