8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Natura 2000

     Natura 2000 pavadinimu kuriamas vieningas specialių saugomų teritorijų Europos ekologinis tinklas. Šis tinklas, sudarytas iš teritorijų, kuriose yra į Buveinių direktyvos 92/4EEB I priedą įrašyti natūralių buveinių tipai ir į II priedą įrašytų rūšių buveinės, sudaro galimybę palaikyti, o kur reikia ir atstatyti iki geros apsaugos būklės natūralių buveinių tipus ir rūšių buveines jų natūraliame paplitimo areale. Į Natura 2000 tinklą įeina specialios apsaugos teritorijos, kurias valstybės narės klasifikuoja pagal Paukščių direktyvą 79/409/EEB.1992 metais Europos Sąjungos šalys, priimdamos Buveinių direktyvą 92/4EEB, nusprendė sukurti ekologinį tinklą, kuris apjungtų natūralias ir pusiau natūralias buveines ir nykstančių gyvūnų ir augalų paplitimo vietas į bendrą saugomų teritorijų tinklą ir taip išsaugotų Europos gamtą ateities kartoms.

    Šiuo tikslu įvairiuose geografiniuose regionuose atrenkamos ir į bendrą tinklą sujungiamos Europos Bendrijos (EB) svarbos teritorijos. Šios teritorijos, kertu su vietovėmis, atrinktomis pagal 1979 m. išleistą Paukščių direktyvą 79/409/EEB, sudaro saugomų teritorijų ekologinį tinklą Natura 2000. Buveinių ir Paukščių direktyvos yra privalomi ES teisės aktai. Jų nuostatos perkeliamos į nacionalinę teisę ir turi būti įgyvendintos. Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“ – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašus, taip pat teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamą vietovių, atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, ir skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti iki tinkamos apsaugos būklės natūralius buveinių tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis jų natūraliame paplitimo areale.

 

Sirvėtos regioniniame parke esančios Natura 2000 teritorijos

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)

Pavadinimas

Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas

Plotas, ha

  Ilgio ežeras, LTSVE0019

 3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis

 16,83

  Neversčių miškas, LTSVE0032

 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai

 11,41

  Mergežerio ežeras, LTSVE0018

 3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis

 11,97

  Merkmenio ežeras, LTIGN0013

 3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis

 46,05

  Saločio ežeras, LTSVE0026

 7140, Tarpinės pelkės ir liūnai; Niūriaspalvis auksavabalis; Mažoji suktenė

 89,76

  Sėtikės upė ir jos slėnis, LTSVE0016

 Auksuotoji šaškytė; Ovalioji geldutė

 58,56

 

Sirvėtos regioninio parko direkcijai priskirtos Natura 2000 teritorijos

 

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST)

 

Pavadinimas

Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas

Plotas, ha

  Adutiškio – Guntauninkų miškai,     LTSVEB008

 Juodųjų gandrų (Ciconia nigra), vapsvaėdžių (Pernis apivorus), tetervinų (Tetrao tetrix), uralinių pelėdų (Strix uralensis), pilkųjų meletų (Picus canus), tripirščių genių (Picoides tridactylus) apsaugai

 5670,07

  Birvėtos šlapžemės, LTIGNB001

 Gulbių giesmininkių (Cygnus cygnus), švygždų (Porzana porzana), griežlių (Crex crex), gaidukų (Philomacus pugnax), migruojančių baltakakčių žąsų (Anser albifrons) sankaupų vietų apsaugai

 1239,76

  Gelednės miškas, LTSVEB004

 Kurtinių (Tetrao urogallus) apsaugai

 1654,63

  Svylos upės slėnis, LTSVEB001

 Griežlių (Crex crex), stulgių (Gallinago media) apsaugai

 356,83

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorjos (BAST)

 

Pavadinimas

Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas

Plotas, ha

  Acinto ir Perūno pelkės, LTSVE0001

 3160 Natūralūs distrofiniai ežerai; 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai; 91D0 Pelkiniai miškai

 1035,83

  Adutiškio pelkė, LTSVE0002

 7110, Aktyvios aukštapelkės; 7140, Tarpinės pelkės ir liūnai; 9010, Vakarų taiga; 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 91D0, Pelkiniai miškai; Baltamargė šaškytė; Didysis auksinukas; Mažoji suktenė

 4075,74

  Birvėtos upės slėnis ties Rimaldiške, LTIGN0028

 6210, Stepinės pievos; 6230, Rūšių turtingi briedgaurynai; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; Ūdra

 112,65

  Dietkauščiznos pievos, LTIGN0004

 6410, Melvenynai; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 7230, Šarmingos žemapelkės; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 91E0, Aliuviniai miškai; Dvilapis purvuolis

 147,49

Dysnos upės slėniai, LTIGN0032

 Raudonpilvė kūmutė; Skiauterėtasis tritonas; Ūdra

 460,25

Gelednės miškas, LTSVE0035

 7110, Aktyvios aukštapelkės; 9010, Vakarų taiga; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 91D0, Pelkiniai miškai; Manerheimo grybinukas

 522,74

Guntauninkų miškas, LTSVE0037

 9050 Žolių turtingi eglynai; Raudonpilvė kūmutė; Skiauterėtasis tritonas

 1594,38

Milašiaus ir Puzarauskinės miškai, LTIGN0034

 91D0 Pelkiniai miškai; 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 9050 Žolių turtingi eglynai; 3160 Natūralūs distrofiniai ežerai; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos

 655,81

Šakeliškės pievos, LTIGN0003

 6410, Melvenynai; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 7140, Tarpinės pelkės ir liūnai; 7230, Šarmingos žemapelkės; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 91E0, Aliuviniai miškai; Ūdra; Žvilgančioji riestūnė

 108,26

Vytėnų pelkė, LTIGN0035

 91D0 Pelkiniai miškai; 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 7120 Degradavusios aukštapelkės; 9010 Vakarų taiga; 9050 Žolių turtingi eglynai

 266,74

 

 

Atnaujinta (Gruodžio 28 d., 2016)